Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІННОВАЦІЙНИЙ ЦЕНТР

Черкаського державного технологічного університету


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Інноваційний центр (надалі-Центр) є інноваційним середовищем, який об'єднує наукові підрозділи Черкаського державного технологічного університету, виробничі, навчальні організації, що працюють у галузі високих технологій  та інші суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють кадрове, правове, інвестиційне забезпечення і супровід інноваційної діяльності в Черкаському регіоні.

1.2. Центр консолідує зусилля працівників ЧДТУ та партнерів з метою формування сприятливого інноваційного середовища для створення синергетичного ефекту „інтелектуально наповненої продукції" та передачі нових технологій зі сфери наукової розробки в сферу підприємництва та створення розвинутого бізнес-середовища в Черкаському регіоні.

1.3. Діяльність Центру проводиться відповідно до цього Положення та не суперечить Статуту ЧДТУ.

1.4. Базовою організацією Центру є Черкаський державний технологічний університет.

1.5. Центр є структурним підрозділом Черкаського державного технологічного університету та підпорядковується проректору з науково-дослідної роботи та міжнародних зв’язків.

1.6. Місцезнаходження Центру: 18006, м. Черкаси, бул. Шевченка, 460, кім.110


2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕНТРУ

2.1. Мета Центру.

Метою створення та функціонування Центру в ЧДТУ є інтенсифікація процесів розроблення, виробництва та впровадження наукоємної, конкурентоспроможної продукції із спрямуванням взаємоузгоджених дій наукових організацій, нових інноваційних форм (бізнес-інкубаторів), закладів освіти, промислових підприємств і компаній, інвестиційних та венчурних фондів, суб'єктів бізнесу та підприємництва на задоволення потреб внутрішнього ринку і нарощування експортного потенціалу в регіоні (п.3 „Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів ” - постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р., № 549).

Створення Центру спрямовано на привернення уваги держави та органів місцевого самоуправління до наукових досліджень у сфері високих технологій, відновлення зв'язків між університетами та владою, підтримка інноваційних реформ та підприємницької діяльності аспірантів, студентів, підтримка передачі технологій.

2.2. Основні завдання Центру:

 • задоволення потреб студентів, аспірантів, підвищення їх зайнятості, можливість реалізації своїх ідей;
 • координація діяльності студентів, аспірантів та викладачів, як між собою так і з центральною та  місцевою владою,  підприємницькими структурами;
 • підтримка наукоємного бізнесу;
 • здійснення повного комплексу заходів спрямованих на технологічну допомогу, створюваних в Україні інноваційних структур;
 • проведення моніторингу інвестиційно-інноваційних проектів у регіоні, які мають комерціалізований потенціал;
 • створення нового відділу з інноваційної діяльності університетів регіону при Управлінні економіки облдержадміністрації.

2.3. Головні якісні характеристики Центру:

 • наявність робочих програм курсів для підприємців;
 • потужний науково-технічний потенціал;
 • наявність аудиторії, яка зацікавлена у вдосконаленні своєї кваліфікації з метою підвищення знань в майбутньому для підвищення конкурентоспроможності своєї діяльності;
 • наявність підприємців, які можуть поділитися досвідом і готові брати участь в інноваційній діяльності;
 • наявність приміщення Центру та комп’ютерного класу, що дає змогу спрощення процесу обміну й сприйняття ідей та інформації з використанням сучасних інформаційних та телекомунікаційних технологій.


3. СТРУКТУРА ТА ПАРТНЕРСТВО ЦЕНТРУ

3.1. Структура Центру.

3.1.1 Керівник Центру. Керівник обирається та призначається наказом  ректора.

3.1.2 Працівниками Центру є науково-педагогічний персонал та студенти університету.

3.2. Партнери Центру

Партнерами Центру можуть бути установи, підприємства та компанії, які володіють потужним науково-технічним потенціалом, сучасними технологіями, досвідом роботи в ринковій економіці та здатні випускати конкурентоспроможну на внутрішньому та зовнішньому ринках інноваційну продукцію, а саме:

 • заклади освіти та наукові організації;
 • промислові підприємства та компанії;
 • технологічні парки;
 • інноваційні бізнес-інкубатори;
 • центри високих технологій;
 • інші суб'єкти підприємництва.

Склад Партнерів Центру в процесі його діяльності може змінюватися.

Партнер Центру може бути вилучений зі складу Центру за власною ініціативою з попереднім повідомленням про виключення.


4. ПРАВА І ОБОВ'ЯЗКИ ПРАЦІВНИКІВ ЦЕНТРУ

4.1 Працівники Центру діють у відповідності з цим Положенням.

4.2  Партнери Центру мають право:

 • одержувати від Центру інформацію, пов'язану з діяльністю Центру;
 • брати участь у роботі Центру в порядку, передбаченому цим Положенням;
 • виходити зі складу Центру у встановленому порядку з дотриманням своїх поточних зобов'язань перед ним;
 • здійснювати інші права у відповідності з урахуванням цього Положення.

4.3. Партнерам центр надає наступні можливості:

4.3.1. При виконанні інноваційних проектів:

 • знайомитися з базами даних наукових розробок вчених ЧДТУ та партнеров центру;
 • замовляти та отримувати новітні науково-технічні та технологічні рішення виробничих проблем підприємства за рахунок наукових розробок вчених університету та виконання НДР;
 • отримувати консультації;
 • бізнес-інкубування новітніх ідей і створення малих підприємств;
 • організовувати виконання крупних інноваційних проектів через технопарк ЧДТУ в установленому державою порядку;
 • організовувати спільні науково-виробничі колективи і підрозділи (лабораторії) для виконання інноваційних проектів в інтересах підприємства;
 • отримувати консультації з питань комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності та трансферу технологій;
 • отримувати допомогу з надання інформації;
 • користуватися ресурсами бібліотеки ЧДТУ – найбільшої технічної бібліотеки регіону;

4.3.2. При проведенні конкурсів інвестиційних проектів:

 • отримувати результати попередньої науково-технічної експертизи власних інноваційних проектів підприємства від експертів-вчених ЧДТУ;
 • отримувати допомогу у проведенні інвестиційного менеджменту проектів підприємства;
 • складати бізнес-план інвестиційних проектів підприємства;
 • здійснювати допомогу у пошуку фінансової підтримки проектів через інвестиційні, венчурні фонди, фінансові установи;
 • здійснювати рекламні компанії своїх розробок у засобах масової інформації;
 • нагороджувати переможців конкурсів.

4.4. Партнери Центру зобов’язані:

 • дотримуватись вимог цього Положення;
 • всіляко сприяти діяльності Центру;
 • надавати інформацію Центру про хід виконання науково-технічних розробок за потребою, але не рідше 1-го разу на півроку.


5. УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ

5.1 Діяльність Центру здійснюється під керівництвом керівника Центру.

5.2. До повноважень Центру відноситься:

 • розробка стратегії і здійснення координації наукової діяльності Центру;
 • розгляд бізнес-планів серед студентів, аспірантів і викладачів ЧДТУ;
 • нагляд та контроль за діяльністю Центру, а також за діяльністю Партнерів Центру в межах їх взаємовідносин з Центром і Університетом;
 • розгляд пропозицій та скарг від Партнерів Центру та їх вирішення в установленому порядку.

5.3. Працівники Центру звітують перед керівництвом Центру щодо своєї діяльності.

5.4. Керівник Центру представляє Центр у відносинах з органами державної та місцевої влади, підприємствами, установами, іншими організаціями та громадянами.


6. ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ

6.1 Діяльність Центру припиняється при його ліквідації або реорганізації (злитті, приєднанні, виділенні, поділу, перетворенні).