Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

МЕМОРАНДУМ

ПРО УТВОРЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПЛАТФОРМИ

«ЧЕРКАСЬКИЙ БІЗНЕС-ІНКУБАТОР»

Вступ

Інформаційна платформа «Черкаський Бізнес інкубатор» (далі — Інформаційна платформа) є формою приватно-державного партнерства  та способом мобілізації зусиль  установ та організацій м.Черкаси та Черкаської області усіх форм власності, що зацікавлені в розбудові інфраструктури підприємництва.

Інформаційна платформа є комунікаційним інструментом, спрямованим на активізацію зусиль  в сфері підтримки підприємництва та надання інформації про можливість отримати СПД інформаційних,  освітніх,  консультаційних послуг на основі участі всіх зацікавлених сторін (бізнесу, науки, держави, громадянських організацій).

Ініціаторами та координатором формування Інформаційної платформи є Черкаська обласна державна  адміністрація.

Виконання функцій координатора Інформаційної платформи Черкаська обласна державна  адміністрація  може доручити іншій організації за погодженням .

Інформаційна платформа «Черкаський бізнес-інкубатор» є об'єднанням  організацій і установ на основі принципів добровільності та рівноправності участі підприємств та організацій будь-якої організаційно-правової форми і форми власності, у тому числі державних установ, професійних об'єднань, асоціацій, недержавних організацій, наукових організацій і вищих учбових закладів, що розділяють цілі і завдання Інформаційної платформи.

Цей меморандум визначає принципи формування та функціонування, мету та завдання створення, компетенції, основні напрями діяльності Інформаційної платформи, принципи формування  її організаційної структури, порядок приєднання до Інформаційної платформи.


Принципи формування і функціонування Інформаційної платформи  «Черкаського Бізнес-інкубатора»

Формування і функціонування Інформаційної платформи здійснюються відповідно до наступних загальних принципів:

 • чітка спрямованість на задоволення найважливіших суспільних потреб, стратегічних завдань розвитку бізнесу, пріоритетних державних інтересів;
 • орієнтованість на проведення досліджень і розробок для вирішення середньо- і довгострокових завдань соціально-економічного розвитку  Черкаського регіону;
 • орієнтованість на розширення кооперації, на пошук кращих партнерів;
 • активність в залученні недержавних коштів з різних джерел;
 • прозорі правила участі в Інформаційній платформі, відкритість для входу нових учасників;
 • ясність і публічність досягнутих результатів у ході функціонування Інформаційної платформи.


Мета та завдання створення Інформаційної платформи

Основними цілями Інформаційної платформи є:

1.  Підвищення конкурентноздатності підприємств і компаній та їх виживаності на ринку, сприяння розвитку інноваційних моделей  малого і середнього бізнесу через створення системи забезпечення якісними консультаційними, інформаційними, юридичними, маркетинговими, навчально-просвітницькими, комунікаційними послугами та створення суб´єктами господарювання  нових, економічно доцільних робочих місць шляхом:

 • максимального поєднання інтересів суб’єктів господарської діяльності: юридичних та фізичних осіб, з інтересами відповідних  адміністративно-територіальних одиниць;
 • стимулювання  підприємницької ініціативи за рахунок власних фінансових, майнових, трудових, інтелектуальних ресурсів регіону, використання  регіональних особливостей і природного ресурсного потенціалу;
 • адресної підтримки бізнес-проектів суб’єктів господарської діяльності, що мають максимальний соціально-економічний, природоохоронний, екологічний та інший ефекти в розвитку регіону ( окремої території );
 • зміцнення кооперації між середніми, великими та малими підприємствами, побудова та впровадження кластерних моделей розвитку бізнесу;
 • освітнього підвищення підприємницької культури населення та формування  інноваційних підходів в веденні бізнесу,  підвищення рівня підприємницької активності сільського населення.

2. Досягнення на основі застосування нових, у тому числі інтелектуальних  (інноваційних) технологій:

 • сприяння впровадженню інноваційних заходів, спрямованих на  соціально-економічний розвиток області;
 • розвиток підприємницької інноваційної діяльності в освіті, науці, промисловості;
 • популяризація досвіду успішних інноваційних досягнень СПД в різних галузях економіки;
 • сприяння взаємодії інноваційних центрів з СПД;
 • сприяння розвитку інноваційної інфраструктури області.


Основні завдання Інформаційної платформи:

 • визначення  галузей і видів діяльності, яким віддають перевагу суб’єкти господарювання на кожній території (на теперішній час і на найближчу перспективу);
 • виявлення найбільш важливих форм державної підтримки  для підприємців;
 • з’ясування приблизних обсягів потреб у ресурсах узагалі і на найближчу перспективу;
 • забезпечення безкоштовними та пільговими послугами СПД (потенційними учасниками ЧБІ) зусиллями організаціями-партнерами Інформаційної платформи (Перелік послуг додається).


Основні напрями діяльності Інформаційної платформи

Основними напрямами діяльності Інформаційної платформи є:

 • прогнозна і аналітична діяльність:  виявлення пріоритетів науково-технологічного розвитку на середньо  і довгострокову перспектив оцінки під час здійснення стану розвитку підприємництва регіону для впровадження наступних етапів проекту;
 • освітня діяльність: розробка учбових планів і освітніх програм, підготовка і перепідготовка кадрів, популяризація само зайнятості та сприяння залученню  до підприємницької діяльності широких верств населення;
 • інформаційна діяльність: поширення інформації за профілем діяльності Інформаційної платформи, інформаційна підтримка заходів Інформаційної платформи, зв'язок з вітчизняними і зарубіжними спорідненими структурами та організаціями,  поширення досвіду успішних високотехнологічних підприємств, організація та проведення конференцій, семінарів.

У ході реалізації діяльності Інформаційної платформи здійснюватиметься:

 • відпрацювання і реалізація найбільш ефективних механізмів приватно-державного партнерства в області розвитку підприємництва, з урахуванням точок зору усіх зацікавлених сторін: держави,  бізнесу, наукового співтовариства, освітніх закладів;
 • розробка стратегічної програми досліджень, що передбачає визначення середньо і довгострокових пріоритетів у проведенні досліджень та розробок, вибудовування механізмів науково-виробничої кооперації;
 • популяризація інноваційних підходів у веденні бізнесу  та  використання новітніх технологій;
 • формування і реалізація програм навчання, визначення напрямів і принципів розвитку стандартів, системи сертифікації, реалізація заходів із розвитку інноваційної інфраструктури підприємництва;
 • розробка програми з впровадження та поширення передових технологій у відповідних секторах української економіки, що визначає різні механізми і джерела фінансування, пропозиції учасників Інформаційної платформи;
 • створення організаційної структури, що забезпечуватиме необхідні умови реалізації взаємодії між підприємствами, науковими і освітніми організаціями.

У рамках Інформаційної платформи забезпечується розробка пропозицій, спрямованих на вдосконалення регулювання в науково-технологічній та інноваційній сфері, зокрема за напрямками:

 • уточнення тематики, підтримуваних державою, вдосконалення механізмів стимулювання інноваційної діяльності;
 • вдосконалення технічного регулювання;
 • визначення перспективних вимог до якісних характеристик продукції (послуг), які закуповуються для державних потреб;
 • уточнення програм інноваційного розвитку великих компаній з державною участю;
 • уточнення напрямів та принципів підтримки державними інститутами розвитку науково-технічної та інноваційної діяльності;
 • вдосконалення освітніх стандартів.


Організаційна структура Інформаційної платформи

Інформаційна платформа є добровільним, самофінансованим, самокерованим об'єднанням  організацій-партнерів.

Основним документом, що забеспечує діяльність Інформаційної платформи, являтиметься меморандум, в якому визначаються перелік послуг, що надаються учасниками, організаціями- партнерами. Перелік послуг  визначається самостійно кожним з партнерів і додаються в вигляді Додатків до Меморандуму.

Координатором проекту є ОДА або призначається за згодою (рішення додається).

Партнери-учасники Інформаційної платформи  працюють  дистанційно та збираються при виникненні  необхідності.


Порядок приєднання до Інформаційної платформи

Приєднання до Інформаційної платформи здійснюється шляхом підписання Меморандуму за формою «Звернення про приєднання до Інформаційної платформи «Черкаський Бізнес- Інкубатор» (Додаток 1) або напряму зверненням про приєднання до Інформаційної платформи.

Звернення спрямовується  координаторові Інформаційної платформи та приймається рішення про приєднання до Інформаційної платформи.

Контакти:

E-mail:

Додаток 1

Форма Звернення про приєднання до Інформаційної платформи «Бізнес Інкубатор»

_______________________________ ______  висловлює зацікавленість і згоду стати

(найменування організації )

учасником Інформаційної платформи « Бізнес Інкубатор» на умовах, визначених в

Меморандумі про її створеня.

Дата і місце підписання

ПІБ, посада представника організації
Підпис ________________