Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ:

1. Розробка високоефективних методів та алгоритмів сумісного розпізнавання сигналів і оцінювання їх параметрів на тлі негаусівських завад.

Керівник теми: Лега Юрій Григорович, проф., д.т.н.

Будуть синтезовані нові структури та нелінійні поліноміальні алгоритми сумісного розпізнавання сигналів і оцінювання їх параметрів на тлі негаусівcьких завад різних типів та видів. На основі синтезованих нелінійних алгоритмів сумісного розпізнавання сигналів та оцінювання їх параметрів будуть надані загальні рекомендації по їх практичній реалізації у вигляді побудови структурних схем та рекомендацій щодо застосування сучасної мікропроцесорної апаратної бази.

2.Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі.

Керівник теми: Качала Тамара Миколаївна, проф, д.е.н.

Буде розроблений новий напрям економічної науки – соціальні фінанси з визначенням об’єкту, завдань, теоретичних конструкцій, який
актуалізує фінансове забезпечення соціальних гарантій в регіонах; обґрунтована нова економічна теорія – теорія соціального розвитку, яка
сприятиме активізації людського капіталу, направленого на забезпечення інвестиційно-інноваційного розвитку регіональних господарських комплексів; розроблена концепція формування та реалізації регіональних інноваційних програм.

3. Муніципальне управління регіонів на основі капіталізації активів території.

Керівник теми: Березіна Олена Юріївна, доц., к.е.н.

Обґрунтування структури і основних елементів алгоритму капіталізації території в розрізі управління відтворенням ресурсного потенціалу,
управління факторами виробництва, регіонального інвестиційного планування, управління процесом модернізації муніципального капіталу. Розробка методичних підходів до комплексної оцінки ресурсів ЖКГ як фактору вдосконалення управління просторовим розвитком. Дослідження особливостей, факторів і умов, а також розробка методичних підходів та інструментів відтворення сталого розвитку територій України як процесу ефективної реалізації їхнього стратегічногопотенціалу, зокрема соціального, природного та виробничого ресурсів.

4. Розвиток методів ексергетичного та феноменологічного аналізу для дослідження кавітаційних технологій в хіміко-технологічних системах.

Керівник теми: Веретільник Тимофій Іванович, доц., к.т.н.

За результатами досліджень хіміко-технологічних систем на основі ексергетичного та феноменологічного методів будуть розроблені нові методи для розрахунку та створення конструкцій технологічних апаратів кавітаційної обробки багатокомпонентних середовищ, проведені експерименти на лабораторній установці по вивченню впливу гідротермодинамічних параметрів на фізико-хімічні процеси гідродинамічної кавітації. Будуть розроблені методика та програми експериментальних вимірювань кавітаційних процесів у хіміко-технологічних системах.

ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ:

1.Базові компоненти мікропроцесорних систем керування лазерними технологічними комплексами на основі таблично-алгоритмічних методів, моделей та теорії неповної подібності.

Керівник теми: Лукашенко Валентина Максимівна, проф., д.т.н.

Буде: запропоновано ефективний метод аналізу складних моделей та їх компонентів для СЛТК; розроблений метод візуалізації для визначення резерву за відповідними параметрами існуючих базових компонентів на основі теорії неповної подібності та розмірностей; розроблена модель шифратора, як базового кристалу, для компонента напівпровідникової пам’яті на базі таблично-алгоритмічного методу апаратурної реалізації; розроблений метод зменшення об’єму баз даних для проектування відповідних базових компонентів МПС керування СЛТК на основі умовних критеріїв подібності та принципу формалізації; запропонована методологія вдосконалення моделей базових компонентів МПС на базі синтезу теорії неповної подібності та розмірностей і таблично-алгоритмічних методів.

2. Розробка нової технології проектування і створення на її основі малогабаритних низькочастотних п'єзоелектричних перетворювачів для гідроакустики, електроакустики, комп'ютерної техніки, приладобудування.

Керівник теми: Шарапов Валерій Михайлович, проф., д.т.н.

Буде створена технологія проектування п’єзокерамічних перетворювачів і на цій основі розроблені та досліджені методи та пристрої створення низько-частотних сигналів за допомогою п’єзоелектричних перетворювачів. Будуть розроблені методи та засоби розширення
робочої смуги частот п’єзоелектричних перетворювачів.

3. Підвищення екологічних та техніко-економічних показників дизельних двигунів шляхом комбінованої активації палива.

Керівник теми: Пилипенко Олександр Михайлович, проф., д.т.н.

Буде зроблена експериментальна перевірка теоретичних залежностей, отримання математичних моделей регресії при згорянні паливо-активованої суміші, запропоновані рекомендації для впровадження розробленої технології у виробництво. Проведення експлуатаційних випробувань дизельного двигуна з енергетичною активацією важкого палива на автобусі «Богдан» моделі А-092 в умовах міського циклу експлуатації.

4.Технологія та обладнання для опалення промислових приміщень на основі емульсій з відпрацьованого моторного мастила.

Керівник теми: Поляков Святослав Петрович, проф., д.т.н.

Проведена розробка математичного апарату процесу спалювання емульсії в потоці піролізного газу, постановка та розв’язок задачі. Будуть
визначені поля швидкості, тиску, температури та передача теплової енергії теплоносію за результатами дослідження взаємодії двофазних
закручених струменів при спалюванні водомастильних емульсій в піролізному модулі.