Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

ФУНДАМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Розробка високоефективних методів та алгоритмів сумісного розпізнавання сигналів і оцінювання їх параметрів на тлі негаусівських завад.

2.Економічні основи модернізації регіональних господарських комплексів в інвестиційно-інноваційному напрямі.

3.Муніципальне управління регіонів на основі капіталізації активів території.

4. Розвиток методів ексергетичного та феноменологічного аналізу для дослідження кавітаційних технологій в хіміко-технологічних системах.

ПРИКЛАДНІ РОЗРОБКИ:

1.Базові компоненти мікропроцесорних систем керування лазерними технологічними комплексами на основі таблично-алгоритмічних методів, моделей та теорії неповної подібності.

2. Розробка нової технології проектування і створення на її основі малогабаритних низькочастотних п'єзоелектричних перетворювачів для гідроакустики, електроакустики, комп'ютерної техніки, приладобудування.

3.Підвищення екологічних та техніко-економічних показників дизельних двигунів шляхом комбінованої активації палива.

4.Технологія та обладнання для опалення промислових приміщень на основі емульсій з відпрацьованого моторного мастила.

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність студентів, молодих учених

Роки

Кількість студентів,

які беруть участь у наукових дослідженнях (відсоток від загальної кількості студентів)

Кількість молодих учених,

які працюють у ВНЗ

Відсоток молодих учених,

які залишаються у ВНЗ  після закінчення аспірантури

2010

30%

167

13

2011

33%

169

13

2012

35%

223

16

2013

39%

141

15

Наукове та науково-технічне співробітництво із закордонними організаціями

Укладений договір про співробітництво між фірмою LIMO GmbH (м. Дортмунд, Німеччина) в особі президента д-ра Лісоченка Віталія Миколайовича та Черкаським державним технологічним університетом, в особі зав. кафедри спеціалізованих комп’ютерних систем, д.т.н., професора Лукашенко Валентини Максимівни дозволяє студентам, магістрантам та аспірантам проходити практику, а викладачам – стажування.

Відповідно до цього договору проводиться підготовка студентів для проходження практики на фірмі LIMO GmbH.

Професор Лукашенко Валентина Максимівна пройшла стажування на фірмі LIMO GmbH. Згідно договорів про співробітництво з фірмою LIMO GmbH у 2011 р. 4 студенти ЧДТУ (в т.ч. 1 студент спеціальності «Спеціалізовані комп’ютерні системи») на конкурсній основі проходили практику проходили практику на сучасних лазерних установках в м. Дортмунд (Німеччина), а у 2012 р. – в м. Ганновер (Німеччина).

В рамках укладеного договору про співробітництво між університетом University Saarbrücken (Німеччина) і ЧДТУ кафедра СКС приймала участь у підготовці до захисту кандидатської дисертації співробітника університету University Saarbrücken, Охрименко К.К.

Крім того, співробітництво із закордонними та вітчизняними представниками організацій і ВНЗ здійснюється в рамках укладених договорів та при обговоренні наукових результатів під час участі виконавців у міжнародних (Польща, Чехія та Болгарія), всеукраїнських, міжвузівських, обласних науково-технічних, науково-практичних, науково-методичних конференціях, симпозіумах, форумах, семінарах та у зборах Української Технологічної академії.

В рамках науково-технічного співробітництва кафедри ІТІБ із закордонними організаціями слід відзначити угоду між «ЦІТ АЛЬТЕРА» м.Київ, COPA-DATA GmBH Австрія та Черкаським державним технологічним університетом м. Черкаси, згідно якої викладачі кафедри проходять стажування та відвідують науково-технічні семінари, що проводяться під егідою ТОВ «ЦІТ АЛЬТЕРА». Інноваційна діяльність кафедри ознаменована деклараційним патентом на корисну модель.

З кожним роком все більше активізується міжнародна наукова робота фінансово-економічного факультету. Так, протягом 2013 року:

1. В межах укладених договорів про співробітництво з «Хозяйственной академией им. Д.А. Ценова» г. Свіштов (Республіка Болгарія) від 09.02.2012 р. та з університетом «Проф. д-р Асен Златаров», Болгарія, здійснюється виконання дослідницьких проектів і розробок, обмін співробітниками та стажування студентів.

2. Кафедри факультету беруть участь у щорічних міжнародних науково-практичних конференціях «Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницької діяльністю» та «Актуальні проблеми фінансової системи України», географія учасників яких різноманітна: Грузія, Росія, Греція, Туреччина, Болгарія, Польща, Азербайджан, Росія, Казахстан, Білорусь та інші країни.

3. В закордонних виданнях викладачами факультету було опубліковано 28 праць.

Таким чином, на фінансово-економічному факультеті здійснюється активна науково-дослідна діяльність та плідна співпраця з закордонними навчальним закладами.

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними партнерами:

Країна партнер (за алфавітом)

Установа - партнер

Тема співробітництва

Документ, в рамках якого здійснюється співробітництво, термін його дії

Практичні результати від співробітництва

Білорусь

Інститут тепло- і масообміну ім. А.В.Ликова НАН Білорусі

Розробка методик та програмного забезпечення для засобів нанометричного вимірювання

Договор о научно-техническом сотрудничестве

от 12.10.2004 г.

Створення віртуальної лабораторії нанометричних досліджень

Білорусь

ТДВ «Микротестмашины»

Виготовлення інструментальної бази для нанометричних досліджень

Договор о намерениях

от 13.10.2010 г.

Розробка та дослідження комбінованої технології модифікування кремнієвих зондів для АСМ

Німеччина

Українсько-німецький центр в м. Гановері

Проходження практики студентів на автомобільних підприємствах Німеччини, обмін.

Обмін досвідом між науково-педагогічними працівниками.

Договір від 18.10.2012

Здійснено взаємні закордонні візити науково-педагогічних працівників, відряджено дві групи студентів на практику в Німеччину.

Норвегія

Норвезький Університет  природничих наук

Норвежская Програма співпраці з Євразією в галузі вищої освіти

Міжнародний проект «Водна гармонія» (Water Harmony project).

Проект№СРЕА-2011/10002.

1.Створення науково-педагогічного консорціуму із 8 університетів-партнерів з України, Білорусії, Таджикистану, Казахстану і Норвегії пов'язаних з водою, вищою освітою з метою підвищення її значимості і якості. Гармонізація дослідження і стратегії навчання з хімічної технології серед університетів в Україні. Пдготовка рівня фахівців в галузі водопостачання та очищення стічних вод і раціонального використання водних ресурсів для відповідних країн. Створеня можливості подальшого навчання за програмою аспірантури в країнах учасниках проекту.


2..Результати роботи ЧДТУ за 2013 рік.

Поездки и командировки магістрів, аспірантів та учасників проекту.

*У відповідності до програми проекту щорічно(2012 та 2013 р.р.) два магістрі спеціальності «Хімічна технологія неорганічніх речовин» проходили протягом місяця стажування та учбово-виробничу практику в Норвегії.

*Раз на квартал у всех універсітетах - учасников проекту проводятся семінари, наради щодо виконання завдання проекту.

Науково - практична конференція за участю двох пре- подавателей , двох магістрів та аспіранта в м. Мінську .

Науковий семінар за участю представника ЧДТУ в Таджікістане .

Науковий семінар за участю двох представників ЧДТУ в Казахстані.

Науковий семінар за участю двох представників ЧДТУ в Норвегії .

Науково - практична конференція за участю двох пре- подавателей в Болгарії.

Науково - практичний семінар за участю 25 представи -телей вищих навчальних закладів п'яти країн в Черкасах. Видання збірника статей ( 54 учасника) .

Кафедрою за кордоном видано: дев'ять статей ( в т.ч. 4 по SСOPUS ) , виконано 12 доповідей , отримано 1 патент.

Польша, м. Торунь

АО «Sinograf»

Фізико-хімічні властивості полімерних та керамічних матеріалів

Угода про наукову співпрацю,

2010-2015 рр.

Підготовка та друк наукових статей (1) та  монографій (1)

Болгарія

Технічний університет, Софія

Науково-технічна співпраця

Договір

з 2003 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей конференцій, спільних НДР

Литва

Каунаський технологічний університет

Науково-технічна співпраця

Договір

з 2009 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Польща

Університет м.Ополє

Науково-технічна співпраця

Договір

з 2007 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Придністров’я (Тираспіль)

Придністровський державний технологічний університет ім. Т.Г. Шевченко

Моделювання, обробка сигналів

Договір

з 2011 р.,

5 років

Обмін досвідом, участь в конференціях.

Росія (Калуга)

КФ МГТУ ім.Баумана

Науково-технічна співпраця

Договір,

з 2006 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Росія (Москва)

Інститут проблем управління ім. В.А. Трапезнікова РАН

Науково-технічна співпраця

Договір,

з 2009 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Росія (Санкт-Петербург)

Державний університет інформаційних технологій, механіки та оптики

Науково-технічна співпраця

Договір,

з 2010 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Росія (Волгоград)

ВАТ «Производственный комплекс «Ахтуба»

Науково-технічна співпраця

Договір,

з 2006 р.,

безстроковий

Проведення спільних НДР,  науково-технічних конференцій, видання спільних статтей

Азербайджан

Інститут економіки академії наук Азербайджану, м. Баку

Участь у науковій конференції

Договір співпраці

Друк тез та статей

Болгарія

Університет "Проф. д-р Асен златаров" (м. Бургас)

виконання дослідницьких проектів і розробок, обмін співробітниками та стажування студентів

Договір № 24 від 21.06.2010. Термін не обмежений

Підвищення кваліфікації співробітників кафедри фінансів

Болгарія

Господарська академія ім. Д.А. Ценова (м. Свищов)


Договір № 27 від 11.02.2012

Термін дії − 7 років

Студенти-магістри Дженалідзе Марина та Регурецький Роман приймали участь у літній школі “Зона Чорноморської економічної співпраці та Європейський союз”

Казахстан

Євразійський національний університет ім. Л. Гумільова, м. Астана

Участь у науковій конференції

Договір співпраці

Друк тез та статей

Польща

1.Краківський економічний університет, м. Краків

2.Університет Марії Кюрі-Склодовської, м. Люблін

Участь у науковій конференції

Договір співпраці

Друк тез та статей

Російська Федерація

Воронезька державна лісотехнічна академія

Розвиток академічних, наукових та культурних зв’язків

Договір про співробітництво

Друк тез та статей

Російська Федерація

1.Бєлгородський державний університет, м. Бєлгород

2.Іжевський інститут управління, м. Іжевськ

Участь у науковій конференції

Договір співпраці

Друк тез та статей

Турецька

республіка

Малтепе університет, м. Стамбул

Участь у науковій конференції

Договір співпраці

Друк тез та статей

З метою ефективного вирішення важливих науково-технічних та народногосподарських проблем, проведення науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт в університеті, активізації інноваційної діяльності, впровадження в народне господарство нових зразків науково-технічної продукції, а також комерціалізації прикладних науково-технічних розробок, в ЧДТУ створено Науково-дослідний інститут (рішення Вченої ради ЧДТУ від 19 гдудня 2011 р., протокол №4), що має у своїй структурі:

-     відділ економіко-математичного моделювання;

-     відділ аналітико-технологічних досліджень та інформаційних технологій;

-     науково-технічний відділ;

-     науково-дослідну лабораторію фізичного матеріалознавства;

-     науково-дослідну лабораторію екологічних проблем;

-     науково-дослідну лабораторію комп’ютерних компонентів.

Головними напрямами діяльності науково-дослідного інституту (НДІ) є:

- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за замовленням держави з пріоритетних напрямків науки і техніки в тісному взаємозв'язку з підготовкою фахівців;

- виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт згідно замовлень державних підприємств та підприємств іншої форми власності;

- інженерна реалізація науково-дослідних розробок НДІ в різних галузях народного господарства з врахуванням потреб внутрішнього та зовнішнього ринку;

- впровадження науково-технічних розробок, в тому числі випуск малих серій розроблених виробів з використанням сучасних форм організації, а також авторський нагляд за використанням науково-технічних розробок;

- підготовка та перепідготовка наукових, педагогічних та інженерних кадрів високої кваліфікації;

- міжнародне співробітництво в межах прямих зв'язків та окремих контактів з закордонними партнерами;

- виконання рекламних заходів з питань розробки, виробництва та реалізації на внутрішньому та зовнішньому ринках продукції НДІ.

2. При університеті створено громадську організацію «Техно-інкубатор ЧДТУ» (рішення установчих зборів від 24 жовтня 2011 р., протокол №1), метою якої є сприяння розвитку наукових досліджень співробітників та студентів ЧДТУ, створення новітніх технологій та їх впровадження у навчальний процес освітніх закладів і виробництво.

3.  У межах міжнародного проекту «Темпус» в ЧДТУ діє Офіс підтримки підприємницької діяльності (http://office.cdtu.edu.ua), завданнями якого є: задоволення потреб студентів, аспірантів, підвищення їх зайнятості, можливість реалізації своїх ідей; координація діяльності учасників і партнерів, як між собою, так і з центральною та  місцевою владою,  підприємницькими структурами; підтримка наукоємного бізнесу; підтримка зв'язків з представниками «Темпус» в Україні; здійснення повного комплексу заходів спрямованих на технологічну допомогу, створюваних в Україні інноваційних структур; проведення моніторингу інвестиційно-інноваційних проектів в регіоні, які мають комерціалізований потенціал.

В Черкаського державному технологічному університеті в 1987 році (на той час Черкаському філіалі Київського політехнічного інституту) була створена лабораторія структурного аналізу. На теперішній час лабораторія має статус міжкафедральної навчально-дослідної лабораторії фізичного матеріалознавства ім. Г.М. Дубровської і складається з комплексу лабораторій: лабораторії мікроскопічних досліджень, лабораторії структурного аналізу та лабораторії рентгенівської дифрактометрії.

Лабораторія атестована на проведення вимірювань поза сферою поширення державного метрологічного нагляду (свідоцтво про атестацію № РЯ 0185/10; видано 29.12.10 р.; чинний до 29.12.13 р).

Напрями діяльності лабораторії

- комплексне експрес-дослідження конструкційних та композиційних матеріалів і структур методами оптичної, растрової електронної, просвітлювальної електронної та атомно-силової мікроскопії, енерго-мас-аналізу, рентгеноструктурного аналізу та металографії, стану тонкої структури, хімічного та фазового складу матеріалів;

- розробка нових високоефективних методик досліджень матеріалів, розробка спеціалізованого програмного забезпечення для обробки результатів досліджень, складання атласів та каталогів структур досліджених із залученням обладнання лабораторії;

- консультації для наукових організацій, навчальних закладів та підприємств, виконання заявок на проведення досліджень для сторонніх організацій;

- участь у навчальному процесі (проведення лабораторних та практичних робіт) по фізико-хімічним методам дослідження.

ДНІ СТУДЕНТСЬКОЇ НАУКИ

Згідно з наказом по університету з 15 по 18 квітня в університеті щорічно проводиться студентська наукова конференція “Дні студентської науки”, яка вже стала традиційною. Дні науки є оглядом і підведенням підсумків досягнень науково-дослідної роботи студентів за рік з усіх наукових напрямків і направлені на демонстрацію результатів науково-дослідної роботи студентів в формі експонатів виставки науково-технічної творчості студентів і докладів на студентській науково-технічній конференції; які є одними з результатів науково-дослідної роботи серед студентів.

В 2013 році на конференції було заслухано 1733 доповіді студентів,  що  складає 48,5 % від контингенту студентів денної форми навчання (3568 – всього студентів).

Аналіз проведення Днів студентської науки показав, що в цілому участь студентів в науково - практичній конференції підвищилась.

На конференції працювали 9 секцій під керівництвом провідних вчених університету:


- проф. Діскант Валентин Іванович,  керівник секції природничих наук


- проф. Шарапов Валерій Михайлович, керівник секції електронних технологій


- проф. Донченко Павло Архипович, керівник секції промислового та цивільного будівництва


- проф. Хомяков Володимир Іванович, керівник фінансово-економічної секції


- проф. Бушин Микола Іванович, керівник гуманітарної секції


- проф. Тимченко Анатолій Анастасійович, керівник секції інформаційних технологій та систем


- проф. Столяренко Геннадій Степанович, керівник секції хімії, хімічних технологій та промислової екології


- доцент Хоменко Олена Михайлівна, керівник секції екології та збалансованого природокористування


- проф. Поляков Святослав Петрович, керівник секції машинобудування