Науково-дослідна та інноваційна діяльність ЧДТУ

Положення

про науково-технічну раду

Черкаського державного технологічного університету


1. Загальні положення

 1.1. Науково-технічна рада (НТР) університету організовується згідно з Статутом Черкаського державного технологічного університету.

1.2. В своїй діяльності НТР керується законодавством України, наказами Міністерства освіти і науки України, Статутом університету та цим  Положенням.

1.3. Науково-технічна рада університету є науково-консультаційним і дорадчим органом ректорату. Рекомендації та висновки НТР є основою для прийняття рішень ректором та проректором з наукової роботи, видання наказів і розпоряджень в університеті.

1.4. До складу НТР в обов'язковому порядку входять за посадами ректор, проректори, декани, начальник НДЧ, висококваліфіковані науковці університету, які працюють у ЧДТУ на постійній основі. Склад НТР та секцій НТР затверджуються наказом ректора.

1.5. У складі НТР створюються секції з основних напрямків науково-дослідної роботи. Перелік секцій і їх склад, а також голови відповідних секцій ухвалюються рішенням науково-технічної ради.

1.6. Голови секцій обираються з членів науково-технічної ради. Голови секцій залучають до роботи секцій відповідного фаху та напрямку як членів НТР так і провідних фахівців університету.

1.7. На засіданнях відповідних секцій розглядають звіти керівників науково-дослідних робіт, які виконуються як за рахунок видатків державного бюджету, так і такі, що виконуються у межах робочого часу викладачів.


2. Основні завдання і функції науково-технічної ради

2.1. Аналіз та координація науково-дослідної діяльності в університеті за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки України.

2.2. Підготовка і здійснення заходів щодо вирішення найважливіших науково-технічних проблем, визначених державними цільовими науково-техніч-ними програмами галузевого характеру, постановами Кабінету Міністрів України, координаційними планами Міністерства освіти і науки України, а також регіональними науково-технічними програмами і планами.

2.3. Розроблення Концепції розвитку фундаментальних та прикладних досліджень університету з постановкою перспективних (стратегічних) напрямів та найближчих завдань.

2.4. Сприяння комплексності вирішення наукових та науково-технічних проблем науковими підрозділами університету;

2.5. Проведення конкурсного відбору проектів наукових досліджень і розробок, що виконуватимуться за рахунок видатків загального фонду державного бюджету та затвердження тематичного плану фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт.

2.6. Аналіз підсумків наукової та науково-технічної діяльності за  рік, стану виконання науково-дослідних робіт, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету, грантів, досліджень і розробок, які виконуються науковими, науково-педагогічними працівниками,  молодими ученими, докторантами та  аспірантами.

2.7. Контроль за виконанням міжнародних угод та контрактів.

2.8. Аналіз і координація діяльності  редколегій Вісника ЧДТУ та збірників наукових праць університету.

2.9. Формування  річного плану видання монографій та подання пропозицій на затвердження ректору щодо фінансування або відшкодування затрат на видання монографій за рахунок коштів ЧДТУ;

2.10. Проведення атестації докторантів, аспірантів, стипендіатів Кабінету Міністрів України та заслуховування звітів працівників, які працюють над виконанням дисертаційних робіт на здобуття наукового ступеню доктор та кандидат наук згідно «Комплексної програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів».

2.11. Аналіз діяльності спеціалізованої вченої ради з захисту дисертацій.

2.12. Заслуховування звітів наукових керівників та деканів про хід виконання наукових досліджень в університеті та факультетах.

2.13. Аналіз результатів виконання наукових досліджень студентами університету.

2.14. Організація атестації наукових підрозділів та виконавців науково-дослідних робіт.

2.15. Висунення для затвердження на Вченій раді кандидатур для присвоєння державних нагород, призначення державних стипендій видатним діячам освіти і науки .

2.16. Прийняття рішень про висунення кращих завершених науково-дослідних робіт для участі у конкурсах на здобуття Державних премій в галузі науки та техніки, щорічних премій Президента України в галузі науки і техніки, премій імені видатних учених, грантів, а також на конкурси, що проводяться Національною Академією наук України, Міністерством освіти і науки України.

2.17. Прийняття рішень про призначення грантів університету молодим ученим.


3. Порядок роботи науково-технічної ради та прийняття рішень

3.1. Засідання науково-технічної ради проводяться головою або, за його дорученням, його заступником, як правило один раз на місяць.

3.2. План роботи НТР складається на півріччя і затверджується головою НТР.

3.3. Для підготовки та розгляду окремих питань голова НТР може створювати комісії з членів НТР та інших науковців.

3.4. Засідання НТР є правомочним, якщо в його роботі беруть участь не менше 2/3 членів ради. Рішення НТР вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини присутніх членів НТР в результаті відкритого голосування.

3.5. При необхідності з окремих питань може бути прийняте рішення про проведення таємного голосування. Для проведення таємного голосування і підрахунку голосів створюється лічильна комісія в складі не менше трьох членів науково-технічної ради.

3.6. Коло питань і порядок їх розгляду фіксуються у протоколі засідання, який підписується головою НТР і вченим секретарем.

3.7.  Рішення НТР оформляються у вигляді витягів з  протоколу.

3.8. Час основної доповіді по питаннях порядку денного, як правило, становить 10–30 хвилин, співдоповідь – 5–10 хвилин, час виступу при обговоренні – до 5 хвилин.